1. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních dat

Účelem tohoto internetového portálu je poskytnout uživateli komplexní služby a informační servis pro účely oceňování nemovitostí a dalších činností spojených s realitním trhem.

Pro účely založení a administrace uživatelského účtu žádáme zadání jména a příjmení, emailového a telefonního kontaktu. Dále pak pro účely vystavení daňových dokladů IČ, případně DIČ uživatele, adresu místa podnikání nebo bydliště.

Abychom mohli odhalit případné chování uživatele v rozporu se smluvnímu podmínkami, zejména pak nepovolené vytěžování databáze systému INEM, zneužívání jednoho účtu několika osobami, sledujeme a po dobu jednoho měsíce ukládáme IP adresy, ze kterých uživatel do systému přistupuje. Log těchto IP adres je po měsíci automaticky a průběžně mazán.

Nežádáme zadání jakýchkoli jiných údajů a ani nezpracováváme další údaje, které by mohly vézt ke ztotožnění uživatele a zpracování takových údajů.

2. Ochrana dat a osobních údajů

Provozovatel portálu inem.cz chrání osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Provozovatel si uvědomuje práva a povinnosti osob poskytujících údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákonných ustanovení, a respektuje zájem uživatelů stránek na ochranu osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje, které poskytne uživatel při užívání portálu www.predict.inem.cz předávat bez souhlasu uživatele žádné osobě s výjimkou případů vymezených smluvními podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem uživatele.

Uživatelům portálu doporučujeme, aby prostřednictvím elektronické pošty nebo uživatelského rozhraní na portálu neposílali žádné údaje, které pokládají za důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány.

3. Forma a doba uchovávání osobních dat

Údaje, které uživatel poskytne provozovateli portálu predict.inem.cz jsou uchovávány elektronicky v databázi systému inem.cz. Přenos zadávaných dat je šifrován pomocí https protokolu. Přístup do databáze systému inem.cz je umožněn jen vybraným pracovníkům společnosti XP invest s.r.o. (provozovatele portálu inem.cz) prostřednictvím heslem zabezpečeného přístupu.

Doba uchování a zpracovávání zadaných údajů není časově ohraničena.

Na žádost uživatele poskytovatel provede export dat uživatelem zadaných, případně vymazání takových údajů z datového úložiště systému inem.cz manuálním zásahem.

4. Závěrečná ustanovení

Dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o způsobu zpracování takových dat v aktuální verzi je platný 15.3.2023.

Zaškrtnutím volby ano, souhlasím se zpracováním osobních údajů uživatel uděluje souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů způsobem popsaným v tomto dokumentu.